พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระธรรมปาโมกข์
(ถม วราสโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปิฎก
(น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะมณฑลอุดร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(อยู่ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ขาว เขมโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(จู อิสฺสรญาโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เซ็ก พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมทัศนาธร
(ทองสุก สุทสฺโส ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘  กิตติมศักดิ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(กี มารชิโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมโสภณ
(ฟื้น ปาสาทิโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(บุญมั่น มนฺตาสโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ทองคำ ธมฺมทฺธโช ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook