พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระธรรมวโรดม
(เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(นาค สุมนนาโค ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะมณฑลชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(ภา ภาณโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(ผิน สุวโจ ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาโพธิวงศาจารย์
(สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหารัชชมังคลาจารย์
(เทศ นิทฺเทสโก)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(เอื้อน ชินทตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระวิสุทธาธิบดี
(ไสว ฐิตวีโร ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
รายละเอียด


พระญาณวโรดม
(สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(กมล กมโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาบดี
(สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธาธิบดี
(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุธรรมาธิบดี
(เพิ่ม อาภาโค ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธาธิบดี
(สง่า ปภสฺสโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมจริยาจารย์
(สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook