พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒
อุปสมบท ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓
มรณภาพ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัด วัดบุปผาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


VIEW : 2,855

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวราลังการ มีนามเดิมว่า กล่อม ชุมสุวรรณ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ที่บ้านคลองไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณโยมบิดาชื่อนายเพชร ชุมสุวรรณ คุณโยมมารดา ชื่อนางเหมือน ทองนุ่น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธโช) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรนุ่น วัดเพชรจริก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีชื่อฉายาว่า อนุสฺเสโน ภายหลังเมื่อย้ายเข้ามาอยู่วัดราชาธิวาสวิหาร พระธรรมวโรดม (อุตฺตมเถร) ได้เปลี่ยนฉายาให้ใหม่ว่า อนุภาโส


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดธนบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘  กิตติมศักดิ์ (ธ)

มรณกาล


     พระธรรมวราลังการ บรรพชาอุปสมบทแล้วตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตลอดมาเป็นเวลา ๗๐ ปีเศษ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็เริ่มอาพาธเพราะความชรามีอาการปอดบวม หัวใจโตเส้นเลือดตีบตัน เป็นต้น นายแพทย์ปัญญา ส่งสัมพันธ์ และภรรยาท่าน (คุณชลูด ส่งสัมพันธ์) ได้รับและถวายการรักษาพยาบาล ไว้ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ด้วยการรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่วิทยาการทางแพทย์ในสมัยนั้นจะพึงมี ถึงวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ เวลา ๐๔.๑๐ น. ก็มรณภาพด้วยความสงบ หน้าของท่านที่ถึงมรณภาพช่างเหมือนหน้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกไม่ชื่นบาน เป็นหน้าของท่านผู้วางเฉยด้วยอุเบกขาญาณ ซึ่งเข้าถึงสันตบทสงบระงับความเวียนว่ายตายเกิด ที่จะถูกปรุงแต่งด้วยวิชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นสิ่งยืนยันว่าการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานของท่าน มาตลอดเวลาหลายปีนั้นไม่ไร้ผลโดยแท้แล.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระครูปลัดศีลวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอโนมคุณมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกโกศล วิมลธรรมนิวิษฐ์ ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ วิสุทธิญานนายก ตรีปิฎกธรรมประสิทธิ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook