หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร (มจ.พร้อม ธมฺมรโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร (มจ.พร้อม ธมฺมรโต ป.ธ.๗)


 
ประสูติ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๒
ผนวช พ.ศ. ๒๔๒๓
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๔๑
สิ้นชีพิตักษัย ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
สถิต วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร


VIEW : 1,528

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


ประวัติ

     หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ ประสูติในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๒ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง เป็นพระโอรสลำดับที่ ๓๘ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี หม่อมมาลัยเป็นพระชนนี เกสากันต์เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕


ผนวช

     หลังจากเกสากันต์ในปีนั้น หม่อมเจ้าพร้อมได้ผนวชเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยสมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร เป็นผู้ประทานศีล ผนวชแล้วประทับ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

     ถึงปีฉลู พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้ทรงผนวชเป็นภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับพระนามฉายาว่า "ธมฺมรโต" ผนวชแล้วประทับ ณ วัดราชบพิธฯ ตามเดิม


การศึกษา

     หลังจากผนวชเป็นสามเณร ได้ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในหลายสำนัก ได้แก่ สำนักพระครูศีลสังวรและนายรอด ที่วัดราชบพิธ สำนักพระยาธรรมปรีชา (บุญ) ที่พระพุทธปรางค์ปราสาท สำนักสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเข้าสอบได้เสด็จไปฝึกซ้อมแปลกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว) และพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส

     ขณะยังเป็นสามเณร ได้ทรงเข้าสอบในปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานวัตถุจัตุปัจจัยมูลค่า ๒ ชั่งเป็นรางวัล หลังจากผนวชเป็นพระภิกษุ ได้ทรงเข้าสอบอีกในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้เพิ่มอีก ๒ ประโยค รวมเป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค


เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้วัดเทพศิรินทราวาสมีโรงเรียนภาษาบาลี ทรงเห็นว่าหม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร (หม่อมเจ้าพร้อม ธมฺมรโต) มีความรู้ภาษาบาลีเป็นอย่างดี สามารถจัดการศึกษาในวัดให้รุ่งเรืองได้ โปรดให้อาราธนาพระองค์ท่านไปเป็นอยู่วัดเทพศิรินทราวาสในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เมื่อพระวินัยรักขิต (นาม กาฬนาโม) อาพาธด้วยอหิวาตกโรค จนมรณภาพลงเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ปีนั้น หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตรจึงขึ้นดำรงเจ้าอาวาสแทนสืบมา จนกระทั่งลาสิกขาบท รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น ๔ ปี

     ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตรได้พัฒนาวัดหลายประการ เช่น ปรับปรุงทัศนียภาพในวัด สร้างและซ่อมเสนาสนะ สร้างพระประธาน นำพระราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทานมาบำรุงการจัดการศึกษา เป็นต้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

ลาสิกขาบท


     หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร ทูลลาสิกขาบทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ จากนั้นได้เข้ารับราชการในกรมราชบัณฑิต

สิ้นชีพิตักษัย


     หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ ประชวรด้วยพระโรคชรา และสิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เวลา ๑๗:๐๐ น. ณ ตำหนักเลขที่ ๑๘๒ ถ. กรุงเกษม สิริชันษา ๘๖ ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

สมณศักดิ์


๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็น พระราชาคณะ ที่ หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นธรรม ที่ หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร ธรรมประดิบัติวรนายก ตรีปิฎกโกศล โศภนสุนทรวาจา มหาคณีศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


wikipedia.org
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะที่ลาสิกขา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook