พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑
อายุ ๗๑ ปี
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๓


VIEW : 1,875

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า เทียบ อรุณศรี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑ ที่บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อนายทิม มารดาชื่อนางเหม อรุณศรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดขนอนใต้ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมปิฎก (น่วม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปิฎกโกศล (อยู่ ญาโณทโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมงคลรังษี (ปาน อินฺทโชโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงเหนือธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เจ้าคณะหมวดบางจาก
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๒

มรณกาล


     พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระครูปลัดพรหมจริยวัตร (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมธราจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมธราจารย์ นวการกิจโกศล วิมลธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรนวกรรมโกวิท โศภิตสุวรรณบรรพตพิทักษ์ บริรักษ์ธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กวีวงศนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๑
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook