พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย ป.ธ.๗)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๔
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๙
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๖๒
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,670

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาตภูมิ


     พระธรรมปาโมกข์ มีนามเดิมว่า ถม เกิดเมื่อ วันพุธ แรมค่ำ ๑ เดือนอ้าย ปีระกา จุลศักราช ๑๒๒๓ พ.ศ. ๒๔๐๔ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เปนบุตรหลวงสิทธินายเวร ( ขำ สิทธิขมังกุร) นายเวรมหาดเล็ก ข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านเดิมอยู่ที่ปากคลองคราม ในคลองบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี


อุปสมบท

     ในรัชกาลที่ ๕ ถวายตัวเปนศิษย์ศึกษาในสำนักสมเด็จพระมหาสมณะแต่ยังดำรงพระยศเปนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส

     อุปสมบท เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๒๙ ณ วัดมงกุฎกษัตริย์ โดยมี พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร ) เมื่อครั้งยังเป็นพระกิตติสารมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครั้งเปนกรมหมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     แล้วเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักสมเด็จพระมหาสมณะแลพระพรหมมุนี (แฟง) ต่อมาได้เปนตำแหน่งพระครูสมุห์ แล้วเปนพระครูพิศาลสรภัญถานานุกรมในสมเด็จพระมหาสมณะ เมื่อเสด็จดำรงพระยศเปนเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกา แล้วเข้าแปลพระปริยัติธรรมที่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๓๓ แปลได้ ๗ ประโยคในคราวเดียวนั้น

     แต่ภายหลัง พระธรรมปาโมกข์ ถม เกิดขัดกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงถวายพระพรลาสิกขาบท โปรดให้ออกจากตำแหน่งพระราชาคณะ เมื่อปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒ แล้วย้ายไปอยู่วัดมัชฌันติการาม บางเขนในเดือนนั้น ครองตนเป็นอุบาสก ไม่มีครอบครัว สมาทานนิตยศีล บำเพ็ญทานการกุศล เช่นอุทิศเงินสร้างกุฏิวราสัย ที่คณะนอก ๑ หลัง ถวายที่ดินแก่วัดมกุฏกษัตริยารามและแก่วัดบวรนิเวศวิหาร บริจาคเงินแก่มหามกุฏราชวิทยาลัย และถวายพระแก้วมรกตองค์น้อยเป็นสมบัติของวัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นต้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสมุห์
เป็น พระครูพิศาลสรภัญ
๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระราชกระวี
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระราชกระวี นรสีหพจน์ปิลันทน์
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกระวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกปรีชา มหาคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปาโมกข์ ยุตโยคยตินายก ไตรปิฎกธารี ธรรรมวาที คณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


www.sookjai.com
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะที่ลาสิกขา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook