พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระธรรมวโรดม
(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมโมลี
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระมหารัชมงคลดิลก
(บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(ใย ภทฺทิโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธิวงศมุนี
(บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาบดี
(ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาจารย์
(สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมเมธาจารย์
(คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพรหมสุธี
(เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระพรหมกวี
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลก
(ชื่น)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(เนียม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระสุเมธาจารย์
(ศรี ป.ธ.๔ รามัญ)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(เดช ฐานจาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา
(สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร
(มจ.พร้อม ธมฺมรโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook