พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร ในอดีต | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระวิสุทธาธิบดี
(สง่า ปภสฺสโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมจริยาจารย์
(สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมโมลี
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระมหารัชมงคลดิลก
(บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(ใย ภทฺทิโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธิวงศมุนี
(บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาบดี
(ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาจารย์
(สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมเมธาจารย์
(คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพรหมสุธี
(เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระพรหมกวี
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุธรรมาธิบดี
(แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมวชิรเมธาจารย์
(อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลก
(ชื่น)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook