พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระธรรมสิริวัฒน์
(ทองคำ กมฺพุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๙
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนดิลก
(อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(กมล โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(บุญนาค ชินวํโส ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมกิตติโสภณ
(หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(บุญเลิศ โฆสโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(ทองหล่อ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
(พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
รายละเอียด


พระธรรมศีลาจารย์
(สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สมภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(สงัด อํสุมาลี)
อดีตเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิมลมุนี
(ประเสริฐ ญาณวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเมธาภรณ์
(ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติโสภณ
(จัด โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมงคลเจดีย์
(เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook