พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระเทพคุณาธาร
(ผล ชินปุตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(ผุย คตญาโณ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เติม โกศลฺโล ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุธี
(พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(แสวง วิมโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปัญญามุนี
(เฉย ยโส ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เมี้ยน ปภสฺสโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(เหรียง อินฺทสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ละมูล สุตาคโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระเทพกวี
(บุญธรรม จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเทพโมลี วิ.
(สุพจน์ โชติปาโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโมลี
(ประสิทธิ์ ฉนฺทสิทฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(ไสว สุจิตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
รายละเอียด


พระเทพมุนี
(ธีร์ มหาธีโร ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรเวที
(ธํารง เกสโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิญาณ
(อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook