Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan


 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ , อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
  2023-09-17 01:27:44
 • พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี , อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  2023-08-31 09:55:23

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook