Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan


 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระครูประสิทธิ์นวกร (พูน กตฺวณฺโณ)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธาราม
  2024-05-10 12:06:23
 • พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙)
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร , เจ้าอาวาสวัดตะพานหิน
  2024-04-27 04:32:05
 • พระครูพิทักษ์อัมพวัน (สั้น อติชาคโร)
  เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๒ , เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
  2024-04-21 05:28:43

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook