Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan


  • เพิ่มข้อมูลล่าสุด  • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
  • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี 1
  • รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1

  • อัปเดทข้อมูลล่าสุดพระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook