พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระโพธิวงศาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี
(เอี่ยม เกสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์
(ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ครุฑ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระมงคลทิพมุนี
(มุ้ย ปณฑิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระเทพกวี
(จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระพุทธิวงศาจารย์
(ปลด พฺรหฺมสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดุสิต
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภัทรมุนี
(อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(นาค โสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี วิ.
(สด จนฺทสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเมธี
(เจีย เขมิโก ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระเทพปริยัติ
(ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
รายละเอียด


พระเทพวิมล
(ชุ่ม ติสาโร เทียบ ป.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ฦา ยติโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระเทพกิตติเมธี
(หิ้น คนฺธาโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระเทพมงคลรัตนมุนี
(แก้ว อตฺตคุตฺโต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิสิฏฐ์
(ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนคร - สัมพันธวงศ์ - ป้อมปราบฯ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook