ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
พระวุฒิชัย ปญฺญาธโร แก้วทอง ๒๒ ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระสิทธิชัย ชยธมฺโม เวชยม ๓๕ ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระโกเมศ สิริวุฑฺโฒ เจริญดี ๖๔ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระเผ่าไทย สิรปญฺโญ ไทยอาษา ๖๕ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระปัญญวัฒน์ ญาณวฑฺฒโน บุญเกื้อ ๒๓ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระณัฐปภัสร์ ปภสฺสโร โชคศิลปสาท ๒๗ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระธัญพิสิษฐ์ โชติโก วิเชียร ๒๙ พุทธแสงธรรม วัดเทพศิรินทราวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระยงยุทธ สนฺตจิตฺโต นิลมั่น ๓๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ป.๑-๒ ๒๕๖๓
พระวรรณชัย จินฺตามโย ถินกะไสย ๒๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐ พระไพฑูรย์ ฐิตธมฺโม ศรีจำปาน้อย ๒๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑ พระกลาง มหาปุญฺโญ แซ่อั๊ว ๓๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒ พระธราดล จตฺตมโล แจ่มแจ้ง ๒๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓ สามเณรศิริชัย ทรัพย์เจริญ ๒๒ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔ สามเณรวศิน ภูมิสะอาด ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕ สามเณรโชคดี ขุนจันทร์ ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖ สามเณรวีระชาติ นาคจุติ ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗ พระราชครุฑ อตฺถพโล ศิริอรรถกุล ๓๘ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘ พระครูปลัด เกษมศักดิ์ สิรธมฺโม แสนสุข ๓๒ ๑๒ บวรมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙ สามเณรอนุรักษ์ หล้าบาง ๑๓ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐ สามเณรรัชชานนท์ วิลัยงาม ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑ สามเณรภาคิน เกดา ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒ พระรัตนศักดิ์ ชุตินฺธโร พุทธวงษ์ ๒๔ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓ พระบุญแก้ว ฐิตธมฺโม มีบุญ ๒๑ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔ สามเณรทักษิณ บุญกะยะ ๑๙ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕ สามเณรวนศักดิ์ ชัยโชติ ๑๗ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖ สามเณรจิรพงศ์ จิตพิเศษ ๑๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗ สามเณรเหนือดาว จันอยู่ ๑๔ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘ สามเณรณัฐภัทร บุญจันทร์ ๑๔ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙ พระภคพล ภคฺคพโล จันทร์ภูงาม ๓๓ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐ พระหนึ่ง กุสโล คำแก้ว ๒๒ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑ พระธนภัทร์ ญาณธีโร สุกใส ๒๕ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒ สามเณรอภิเดช โคตรบุตรตรี ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓ สามเณรปิติชัย ม่วงมูลตรี ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔ พระศรุธ ฐิตเมโธ ศรีสุวรรณ ๔๑ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕ พระวีรวัฒน์ ติสฺสโร ซาตะนัย ๒๘ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖ พระพิชญา ญาณวโร วงศ์จันทา ๓๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗ พระสมรักษ์ สจฺจญาโณ อัจฉราวดี ๖๓ ยานนาวา วัดยานนาวา ๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘ สามเณรณัฐวุฒิ พงษ์ภาพ ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙ สามเณรธวัชชัย ชัยชนะ ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐ สามเณรปรัชญา แดงชาติ ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑ พระวันชัย เตชพโล หุ่นบำรุง ๔๔ ช่องลม วัดยานนาวา ๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒ พระภคณัฐ สิริธมฺโม เกิดแก้ว ๒๒ ช่องลม วัดยานนาวา ๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓ พระณัฐพล สนฺติกโร ตามชัย ๒๖ ดอกไม้ วัดยานนาวา ๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔ พระภพ ติสรโณ เจริญสันดร ๗๘ ๑๔ ไทร วัดยานนาวา ๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕ สามเณรจิระศักดิ์ ศรียำ ๑๕ ทองบน วัดยานนาวา ๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖ พระปภัศร ถาวโร ว่องวิทย์โอฬาร ๕๗ ปริวาศ วัดยานนาวา ๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗ สามเณรศรราม อินอำคา ๑๗ พิชยญาติการาม วัดยานนาวา ๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘ สามเณรนันทกร นางาม ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙ สามเณรกิตติพศ อารีเอื้อ ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐ สามเณรจีรพัชร มานันที ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑ สามเณรณรงฤทธิ์ เดชาหูม ๑๘ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒ สามเณรพงษ์พัฒน์ กล้าใจ ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓ สามเณรนันทวัฒน์ จำปาบรรณ์ ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔ สามเณรวิวรรธน์ หากันได้ ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕ สามเณรภานุพงศ์ พุฒหอม ๑๔ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖ สามเณรคมสันต์ แสนใจวุฒิ ๑๔ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗ สามเณรกฤษณะ พรรณา ๑๔ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘ สามเณรชนาธิป คำชนะ ๑๔ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙ สามเณรสิรวิทย์ ดาทอง ๑๓ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐ สามเณรสีพอน ลินทอง ๑๖ ลำผักชี วัดราชบพิธ ๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑ สามเณรปกรณ์ คนหาญ ๑๔ ลำผักชี วัดราชบพิธ ๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒ พระสมุห์ชิลวัน ภทฺทจาโร หล่ำแค ๔๙ ๒๔ ทิพพาวาส วัดราชบพิธ ๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓ พระภาสกร ฐิตลาโภ รอดน้อย ๓๒ จินดิตวิหาร วัดราชบพิธ ๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔ พระครูโกวิทวรกิจ โกวิโท พวงเพ็ชร์ ๖๒ ๓๕ บางโคล่นอก วัดราชสิงขร ๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕ พระพุทเตรีย สีลรกฺขิโต โสม ๓๒ วรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖ พระอัครวุฒิ ชิตมาโร พิมเสน ๓๕ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗ พระจิรัฏฐ์ จิรสีโล ทรัพย์สมาน ๒๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘ พระสุรัตณา ปญฺญาวโร เงินประสพ ๓๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙ พระฉัตรา ถาวโร พูลสวัสดิ์ ๒๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐ สามเณรศุภกร คำรัตน์ ๑๙ บางแก้ว วัดศรีเอี่ยม ๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑ สามเณรปัญญาเทพ สดทรงศิลป์ ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒ สามเณรสง่า บุตรศักดิ์แสง ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓ สามเณรสาธิต ชูบรรดิษฐ์ ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔ สามเณรสิทธิชัย พลเสนา ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕ สามเณรพีระพัฒน์ คุณธรรม ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖ สามเณรปริดิยากร ทองขาว ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗ สามเณรธีระภัทร ปิ่นปก ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘ พระกำธร กตปุญฺโญ พงษ์สิทธิ์ ๓๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙ สามเณรภานุวัฒน์ หวังสุข ๑๗ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐ สามเณรวุฒิพงษ์ พรมศรี ๑๙ สัมพันธวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ ๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑ สามเณรไพโรจน์ ศุภนาม ๑๙ สามพระยา วัดสามพระยา ๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒ สามเณรภัควัตร อินทรทัศน์ ๑๘ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓ สามเณรปิยะ กริดรัมย์ ๑๕ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔ สามเณรอนุสรณ์ คันธมาท ๑๔ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๕ สามเณรณัฐพงศ์ โกกระบูรณ์ ๑๔ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๖ สามเณรยงยศ พักน้อย ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข ๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๗ สามเณรระพีพัฒน์ อ่วมนุสนธิ์ ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๘ สามเณรนวกรณ์ เกื้อกูล ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๙ สามเณรอุ้มบุญ ทิพชัยยา ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๐ สามเณรธนวัฒน์ ทองต้นวงษ์ ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๑ สามเณรปภาวิน สงเคาะ ๑๗ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๒ สามเณรธีรเมธ ทิมทอง ๑๖ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๓ สามเณรกัณตภณ เลิศละออรัตน์ ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๔ สามเณรอชิระ ยอดแก้ว ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๕ สามเณรจิรายุทธ สุภาพ ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๖ สามเณรณัฐวุฒิ คำมาวงษ์ ๑๒ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๗ สามเณรนพรัตน์ พันธมา ๑๗ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะปิ ๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๘ สามเณรวีระพัฒน์ แก้วเจ๊ก ๑๔ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๙๙ พระธนพล กิตฺติปญฺโญ คำประสิทธิ์ ๒๖ พลมานีย์ คณะเขตลาดกระบัง ๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๐ พระเธีย ธมฺมรกฺขิโต สิม ๒๕ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๑ สามเณรลีฮัว ลีน ๑๖ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๒ พระสุริยา เขมานนฺโท นันทะสิงห์ ๔๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๓ พระอำนวย อคฺคธมฺโม กำจร ๕๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๔ พระวสันต์ ปญฺญฃาวุฑฺโฒ การสว่าง ๔๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๕ พระณัฐพล เขมจิตฺโต เงินดี ๔๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๖ พระเพทาย ภาณุปญฺโญ เจริญกลิ่น ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๗ พระสราวุธ ปญฺญาวุฑฺโฒ บรรจงกิจ ๒๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๘ พระพันธ์สฤษดิ์ ชยสิทฺโธ สร้อยโกเมน ๔๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๐๙ พระพงศ์ภัค ปโยโค คงคำ ๒๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๐ พระจีระศักดิ์ ฐานิโย อินทรวิชัย ๓๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๑ พระอุเทน อุทโย ใจสนุก ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๒ พระศิลป์ ปสนฺโน ถนอมรอด ๓๙ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๓ พระพุทธมนต์ ฐิตเมโธ วีรวงศ์วัฒนา ๒๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๔ พระวงศกร กิตฺติปญฺโญ ภานุมาศ ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๕ พระเฉลิมศักดิ์ สุทนฺโต พิมพ์ศิริ ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๖ พระประเทือง ธนสีโล ผางนุย ๕๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๗ สามเณรวุฒิเดช พลดงนอก ๑๙ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๘ สามเณรศตวรรษ ปายัน ๑๕ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๑๙ พระวันเฉลิม อคฺคปญฺโญ โควางกูร ๒๖ สุทธาวาส วัดทองนพคุณ ๑๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๐ พระศรัณยพงศ์ ปโยโคนาโค ลำดวล ๓๗ ๑๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๑ พระทศพล พลนาโค จันทร์สว่าง ๓๓ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๒ พระวุฒิ ปรกฺกโม สุวรรณมาลัย ๕๕ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๓ พระธวัชชัย อมรธมฺโม ทองใบ ๖๗ บุปผาราม วัดบุปผาราม ๑๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๔ พระพิภพ รตนโสภโณ สุพรรณรัตน์ ๓๗ บุปผาราม วัดบุปผาราม ๑๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๕ สามเณรอีมอน บารัว ๒๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๖ สามเณรปริยะ รักขิต ๑๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๗ พระมนตรี ชุตินฺธโร คำเกิด ๓๓ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๘ พระสมโภช มหาวิริโย สุวรรณมณี ๓๔ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๒๙ พระวิชาญ ชินวํโส จันทร์ศิล ๒๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๐ พระวิศิษฎ์ อินฺทโชโต ดวงประทุม ๓๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๑ พระมงคล กตธมฺโม โคตาโม ๓๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๒ พระอวิรุด ขนฺติพโล แก้วคง ๔๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๓ พระจิระเดช จารุวณฺโณ สวัสดิ์รัมย์ ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๔ พระอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร์ ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๕ พระรัฐฐา รฏฺฐธมฺโม จารัส ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๖ พระทิณกร เตชธมฺโม สีพิลา ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๗ พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์ ๓๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๘ สามเณรเกตุ สุวรรณี ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๓๙ สามเณรวิไล สีมาลัยพร ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๐ สามเณรกิตติภพ บุญไชย ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๑ สามเณรกิตติธร วรคันทักษ์ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ สมัครกสิการ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๓ สามเณรธนารักษ์ จันแดง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๔ สามเณรนฤเบศร์ เสนาลา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๕ สามเณรจตุพร ทุมนานอก ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๖ สามเณรพลวัต กุลสา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๗ สามเณรมนูญ สมหล้า ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๘ สามเณรนัฐพล แน่นหนา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๔๙ สามเณรโชดก พะโย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๐ สามเณรสมโภช พรมขาว ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๑ สามเณรภานุกร ไกรเกรียงนิยม ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๒ สามเณรศิริชัย ขันธุรา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๓ สามเณรภูวฤทธิ์ ศรีทน ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๔ สามเณรธนภัทร สุทิพย์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๕ สามเณรปิยวิทย์ บุญเสือ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๖ สามเณรวรพันธุ์ ศรีจันทร์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๗ สามเณรสุพัฒชัย สุนทรชัย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๘ สามเณรอาทิตย์ เสงี่ยมงาม ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๕๙ สามเณรอรรถพร สอนเศษ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๐ สามเณรธนพัฒน์ สุขกากิจ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๑ สามเณรกรินทร์ สีสันต์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๒ สามเณรจรัลพงศ์ แสงสว่าง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๓ สามเณรยศภัทร พวกดี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๔ สามเณรพีรพล เขียวหอม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๕ สามเณรศักรินทร์ ผายเงิน ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๖ สามเณรธนาวิน โคตรธรรม ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๗ สามเณรวรรณชัย ขำขจร ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๘ สามเณรธนากร พรหมรักษา ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๖๙ สามเณรภคิน ภัทรอาฒัยวัต ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๐ สามเณรวรวุฒิ ศรีโยหะ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๑ สามเณรศุภชัย วาหะมงคล ๑๕ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๒ พระกฤษฎา ยติสุโภ เอียบสกุล ๒๙ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๓ สามเณรนราธิป ผาชา ๑๔ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๔ สามเณรภีรเดช วิจักขณวงศ์ ๑๖ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๕ สามเณรธนรัฐ แซ่หวัง ๑๖ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๖ สามเณรภูรินทร์ แผนนรินทร์ ๑๕ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๗ สามเณรสุรวุฒิ ทองคงอ่วม ๑๕ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๘ สามเณรประเสริฐ เลาหมี่ ๑๔ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๗๙ พระรองลี จารวณฺโณ เยียเล่งลี ๒๑ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๐ สามเณรบุญทัน ไชยะลัก ๑๙ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๑ สามเณรวีรชาติ นิลอ่อน ๑๕ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๒ สามเณรดารากร ทศหล่า ๑๔ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๓ พระบุญล้ำ จนฺททีโป หลักทอง ๔๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๔ สามเณรสุรชัย นึกอนันต์ ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๕ สามเณรศิรวิทย์ เมืองจันทร์ ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๖ สามเณรวสันต์ สุพันอ่างทอง ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๗ สามเณรภูรินทร์ จงจำ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๘ สามเณรธนาธีป อุ้ยปะโค ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๘๙ สามเณรพิชิตชัย บุญโกมล ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๐ สามเณรพัชรพล พรหมบุตร ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๑ สามเณรณัฐวุฒิ วารุกะกุล ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๒ สามเณรอภิสิทธิ์ พลเยี่ยม ๑๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๓ สามเณรกฤตภักดิ์ คางคำ ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๔ สามเณรอำพล แข็งฉลาด ๑๔ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๑๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๕ สามเณรชัยมงคล ชูรัตน์ ๑๔ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๑๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๖ สามเณรเด่นภูมิ กุลไธสง ๑๔ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๑๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๗ พระบัวใส ชยวณฺโณ วงค์จันทา ๒๕ ทองเนียม วัดราษฎร์บำรุง ๑๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๘ พระนิธิวัชร์ กิตฺติภทฺโท เจริญจรูญพัชร์ ๒๕ กำแพง คณะเขตบางขุนเทียน ๑๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๑๙๙ พระสุทธิพร ฐิตปญฺโญ สมนาม ๓๒ ประชาบำรุง คณะเขตบางขุนเทียน ๑๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๐ สามเณรธนา บ้านโข้ง ๑๘ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๒๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook