ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
สามเณรปรมินทร์ บุโพธิ์ ๒๐ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรอาทิตย์ กันไพร ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรธนสิน สิริ ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรอนุวัฒน์ เทือกตาหลอย ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรเรืองรพี บุญที ๑๔ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.๑-๒ ๒๕๖๔
พระอาทิตย์ อรุโณ ศรีสุวรรณ ๓๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรวาปี ทองภู ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรหทัยทัต ภูมีกอง ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.๑-๒ ๒๕๖๔
สามเณรนราธิป พ่อชมภู ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐ พระรัฐนันท์ ฐิตนนฺโท ตั้งเศรษฐสิริ ๕๑ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑ สามเณรวสุ โกเจอร์ ๑๘ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล ๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒ สามเณรปวีกรณ์ สมจิตต์ ๑๗ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล ๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓ สามเณรเทพรัตน์ บัวแย้ม ๑๖ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล ๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔ พระศุภณัฐ ปญฺญาวุฑฺโฒ บุญยาภิมุข ๔๘ ๒๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕ พระเชน ชินวํโส บัวทอง ๕๔ ๑๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖ พระเดชา เมตฺติโก บุตรสอน ๓๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗ พระวงศ์ศักดิ์ ปิยธมฺโม พงษ์แพทย์ ๓๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘ พระสาธิต ธนปญฺโญ ก้านพู ๓๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙ พระอมรศา ปวโร จารุพันธ์ ๔๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐ พระอภิชาติ เขมปญฺโญ ทองสิทธิ์ ๖๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑ พระลิน สุจิตฺโต สุคำผอง ๒๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒ พระทนงศักดิ์ อภิวฑฺฒโน แก้วมณี ๕๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓ พระสิทธิชัย ธมฺมรโต เนียมทอง ๖๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔ พระจิรภัทร จิรภทฺโท พุฒศิริ ๕๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕ สามเณรวรรณชัย โยธามาตย์ ๑๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖ สามเณรจักรวาล เนตรักษ์ ๑๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗ สามเณรวันสุก ลอจิตมูล ๑๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘ สามเณรอครพงษ์ พรมทองดี ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙ สามเณรชูศักดิ์ ทองแกะ ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐ สามเณรปรมะ เอกภพธาริน ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑ พระทวีศักดิ์ สิริรตโน ศรีแก้ว ๒๙ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒ สามเณรวิสิทธิ์ เซ็งประโคน ๒๐ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓ พระปัณณวีร์ พุทฺธิญาโณ เนตรงามวงศ์ ๒๔ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔ พระทวีพงษ์ จารุโก หงษารัมย์ ๓๐ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕ พระกษิดิศ สุรตโน แก้วมณี ๒๖ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖ พระธนิสวิชญ์ เขมปญฺโญ รฐาธเนศนิธิภัทร ๒๗ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗ พระชุติมันต์ ปิยมนฺติโก จันทร์เมฆา ๔๘ น้ำขาวใน วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘ พระนารินทร ชยากโร สิทธิเดช ๓๓ พระราม๙กาญจนาภิเษก วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐ พระภาณุวัฒน์ วิสุทฺธิภทฺโท เตชะนันท์ ๒๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร ๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑ พระจีรยุทธิ์ จีรวฒฺฑโน ภูวงษ์ศรี ๓๐ บางนาใน วัดบางนาใน ๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒ สามเณรก้องเกียรติ โสภารักษ์ ๑๖ บางนาใน วัดบางนาใน ๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓ สามเณรทวีพงษ์ ตันหยง ๑๖ บางนาใน วัดบางนาใน ๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔ สามเณรโชคทวี เบิกบานดี ๒๑ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕ สามเณรหนึ่งเดียว เทือกสีบุญ ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖ สามเณรจรรย์ญา สิมพลี ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗ สามเณรอภิวัฒน์ เนื่องชมภู ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘ พระวิชาญ เขมปญฺโญ จันทานานนท์ ๒๙ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙ พระคมสันต์ สุเมธโส ปรากฎ ๒๔ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐ พระพันศักดิ์ สีลเตโช ลิ้มกระยารส ๓๘ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑ สามเณรธนภณ ทินรัตน์ ๑๖ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒ พระวัยวัฒน์ ภูริปญฺโญ น้ำทิพย์ ๒๖ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓ พระสุริยันต์ กนฺตธมฺโม อ่อนสุข ๓๓ ๑๐ มกุฎกษัตริยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม ๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔ สามเณรคมปาว ละวงค์ษา ๒๐ มกุฎกษัตริยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม ๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕ พระวรชาติ วรธมฺโม ฤทธิเดช ๔๑ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖ พระอานนท์ สุภทฺโท คำคุณ ๓๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗ พระทิวานนท์ ธมฺโมภาโส ประมาณ ๒๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘ สามเณรศุภกร ไชยศุภมงคล ๑๗ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙ พระชุติพงศ์ จนฺทปญฺโญ มะโนชาติ ๒๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐ สามเณรกฤษดา เหล่าบัวดี ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑ สามเณรชูศักดิ์ หลิมเจริญ ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒ สามเณรบุญวัฒน์ ผลจันทร์ ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓ สามเณรศุภโชค พุทธสอน ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔ สามเณรเทพสุวรรณ เชี่ยงเห็น ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕ สามเณรธิตินันท์ ปืนเพชร ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖ สามเณรเพชร เพชรสุข ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗ สามเณรธนคิม คำเพ็ฃร ๑๔ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘ สามเณรธนวิชญ์ สุขะหา ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙ สามเณรไตรภพ ไทยเจริญ ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐ พระภูมิพัฒน์ กิตฺติปญฺโญ จิราวัฒน์สินทร ๒๕ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑ สามเณรวุฒิชัย ศรีสว่าง ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒ สามเณรอัศวิน เคลือบบุตร ๑๕ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ ๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓ พระกษิดิ์เดช สีลเตโช พัฒนภานนท์ ๓๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔ พระประยุทธ สนฺติกโร ทองเกลี้ยง ๓๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕ พระอดิศร ธมฺมรโต หอมมาก ๒๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖ สามเณรสุวิจักขณ์ พิพัฒน์สิริวงศ์ ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗ สามเณรธนดล เพชรช่วย ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘ สามเณรนิติพงษ์ ฆ้องรัตนา ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙ สามเณรภูสิทธิ์ โพธิ์โน ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐ สามเณรณัชพงศ์ ตรวจมรรคา ๑๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑ พระวงศพัทธ์ เตชปญฺโญ บวรณิชชาวัลย์ ๓๕ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒ พระไกรสีห์ ปภสฺสรจิตฺโต ดาวสิงห์ ๓๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓ พระชัยสิทธิ์ สิทฺธิวณฺโณ สุวรรณวรางกูล ๕๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔ สามเณรธนะชัย จวงจันทร์ ๑๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕ พระชวลิต โชติธมฺโม ประดิษฐ์ชูสกุล ๓๘ สระเกศ วัดสระเกศ ๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖ สามเณรสหรัฐ กาญจนรงค์ ๑๙ สระเกศ วัดสระเกศ ๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗ สามเณรวัชรกร พาดำเนิน ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา ๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘ สามเณรสุรเดช มงคลเคหา ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา ๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙ สามเณรเจษฎา จิตจำนง ๑๕ สามพระยา วัดสามพระยา ๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐ สามเณรประเสริฐ มณีตะมะกุล ๑๔ สามพระยา วัดสามพระยา ๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑ พระนิพิฐ ธมฺมานนฺโท เพียรนิมิต ๒๘ ใหม่อมตรส วัดสามพระยา ๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒ สามเณรทรงพล แต่เจริญ ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓ สามเณรธนพงษ์ ผสมพืช ๑๕ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔ พระเทคโน คุณวีโร ชัยโชติจินดา ๓๒ บางเพ็งใต้ วัดแสนสุข ๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕ พระพรหมพสุ ธมฺมจาโร ปุ่นนิ่ม ๒๗ แสนสุข วัดแสนสุข ๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖ สามเณรณัฐกานต์ อุตส่าห์ ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗ สามเณรบัญชา โรจน์บุญถึง ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘ สามเณรสุวดล พึ่งสังข์ ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข ๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙ สามเณรเกียรติศิริ บุญเสริม ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐ สามเณรฉัตรชนก มากมูล ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑ สามเณรเพชรากร ฟักทอง ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒ พระณัฐกฤตา อิสฺสร?าโณ อินทุยศ ๒๗ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๑๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓ สามเณรณัฐพล สายแสน ๑๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔ สามเณรสิงหา จำปา ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕ สามเณรจีรภัทร พูลบุญ ๑๒ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม ๑๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖ สามเณรพงษ์เทพ ไตรมีแสง ๑๓ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๑๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗ พระเพชร ทิตฺตธมฺโม ขันซาย ๕๒ ๑๐ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๑๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘ พระวิทยา วรมงฺคโล พันธะ ๔๖ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๑๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙ พระสุรพันธ์ ธมฺมสโร ชำนาญพล ๓๘ ๑๒ สายอำพันธ์เอมสาร คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๑๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐ สามเณรจิรายุวัฒน์ มูลเพ็ญ ๑๕ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะปิ ๑๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑ พระสุขสันต์ สุขสนฺโต ศรีรางวัล ๓๒ บางนานอก คณะเขตพระโขนง-บางนา ๑๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒ พระพักตร์ ธมฺมปญฺโญ ซืม ๒๘ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓ สามเณรมิญเงีย ยัญ ๒๓ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔ พระนพร กตปุญฺโญ แก้วกาหลง ๔๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕ พระทรงศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ศักดา ๔๘ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖ พระสวัสดิ์ นริสฺสโร สุริยันต์ ๔๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗ พระธีรนนท์ ธีรปญฺโญ ศรีนวลจันทร์ ๒๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘ สามเณรวินัย กลไกล ๑๘ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙ สามเณรอาทิตย์ พันแก่น ๑๔ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐ พระสำราญ สิริภทฺโท ครุฑรัมย์ ๕๑ หนองจอก คณะเขตหนองจอก ๑๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑ พระลือชา ตปสีโล จันทร์หล้า ๔๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒ พระวัชระ วชิโร ประกิตตระกูล ๔๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓ พระชัยฤทธิ์ สุภทฺโท พรรณา ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔ พระประวิทย์ กิตฺติโสภโณ รัตนโชติ ๕๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕ พระณัฐภูมิ กิตฺติสาโร โชติแสง ๒๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖ พระธนวัต อธิจิตฺโต อภิชิตานนท์ ๖๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗ สามเณรกิตติศักดิ์ สุวรรณ ๑๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘ พระมานพ สุจิตฺโต มาเต็ง ๔๙ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙ สามเณรจิรัฐกร กาญจนศรัณย์ ๑๕ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐ สามเณรปานเทพ เทพรักษา ๑๔ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑ สามเณรราชันย์ รัสสุ ๑๓ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒ สามเณรยาง เพชร ๑๕ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓ สามเณรดุสิต บุนนาค ๑๔ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔ สามเณรกาย จิรวัฒนานุกูล ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕ สามเณรนเรณธร พันธกุลชะโร ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๖ สามเณรจันทร์กระสิทธิ์ แก้วประเสริฐ ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๗ สามเณรอริยะ ถาบุตร ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๘ สามเณรกรกช สำเริงรัมย์ ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๙ พระวิรัตน์ ภานุวํโส ปายัน ๓๘ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ๑๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๐ สามเณรพัชรพล เจริญเกียรติ ๑๔ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๑ สามเณรอนุพงศ์ จันทร์แจ้ง ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๒ สามเณรกฤตมุข เพียรจริง ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๓ สามเณรฤทธิเดช โลกาวี ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๔ สามเณรธนธร เหล่าเรืองเกตุ ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๕ สามเณรศุภากร เซี่ยงฉิม ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๖ สามเณรแสนปฏิภาณ บุญอนุรักษ์ ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๗ สามเณรสิทธิกร เป๊ะชาญ ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๘ สามเณรสิทธินนท์ บูรณะ ๑๓ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๔๙ พระพิสิษฐ์ อชิโต วงศ์ธนานิธิทัต ๔๕ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๐ พระจักรกฤษณ์ ชาตเมธี โพธิ์สิงห์ ๓๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๑ พระโรบิ อธิธมฺโม บารัว ๒๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๒ สามเณรศีระ รักขิต ๑๖ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๓ สามเณรทิตินันท์ จันคนา ๑๖ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๔ สามเณรวุฒิไกร ไชยโย ๑๔ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๕ สามเณรศักริน สาวิโรจน์ ๑๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๖ สามเณรชิษนุชา ประทับวงศ์ ๑๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๗ สามเณรวีระพล เพชรินทร์ ๑๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๘ สามเณรธนกร จงลา ๑๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๕๙ สามเณรสุรชัย เคนดี ๑๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๐ สามเณรพนาวัฒน์ สายสุนีย์ ๑๓ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๑ พระประเสริฐ อคฺคธมฺโม แก้วรุ่งเรือง ๕๓ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๒ พระบุญสูง ปญฺญาวชิรเมธี เส็งมณีวงศ์ ๒๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๓ พระชูโชติ อาสโภ อัคคะรัสมิโย ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๔ พระจิรวัฒน์ อรุโณ เพ็งบุญโสม ๓๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๕ พระณวัฒน์ ปญฺญาธโร สีสันงาม ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๖ พระกิตติพันธุ์ ชาคโร ฤทธิ์ทอง ๓๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๗ พระโสมนัส สุมโน จ้อยลี ๒๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๘ พระณัฐวุฒิ ฐิตาจาโร เชื้อพันธ์ ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๖๙ พระกรรชัย ภทฺทโก ทองสุข ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๐ พระภิญโญ กิตฺติโสภโณ แสนดี ๒๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๑ สามเณรสมมาตร สุขโกกี ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๒ สามเณรธนพงษ์ สอนจำปา ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๓ สามเณรฐนกร เชื้อวังคำ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๔ สามเณรณัฐวุฒิ เรืองศิลป์ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๕ สามเณรดนุสรณ์ แสนสุข ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๖ สามเณรโกศัลย์ รำประโคน ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๗ สามเณรทวีทรัพย์ ศรีพุฒ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๘ สามเณรตนุภัทร เสกสิทธิ์วรกุล ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๗๙ สามเณรปวีณ์กร กระจ่างดี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๐ สามเณรสราวุธ แก้วกำพร้า ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๑ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ วิเศษอุด ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๒ สามเณรอชิรวิทย์ คงมา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๓ สามเณรสิรวิชญ์ สิริมา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๔ สามเณรประสิทธิชัย นามวิชัย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๕ สามเณรพงศพัค เกดขุนทศ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๖ สามเณรชินภัทร เอี่ยมธนากุล ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๗ สามเณรกฤษฏาธาร สมบัติเกิด ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๘ สามเณรฌาน ชารินทร์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๘๙ สามเณรเกียรติยศ แหวนวงษ์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๐ สามเณรวรันธร พะโคสี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๑ สามเณรกิตติภณ เพชรภูวงษ์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๒ สามเณรชนธวัช แว่นศรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๓ สามเณรบัญชา ศาลาแดง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๔ สามเณรพีฤพล วิชามาก ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๕ สามเณรกนกเทพ เยาวะสัย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๖ สามเณรชลิตศรา ศรีมูล ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๗ สามเณรชาญชัย เทพวงศ์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๘ สามเณรวทัญญู แก้ววิลัย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๙๙ สามเณรสหกิจ แก้วเมือง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๐ สามเณรกิตติศักดิ์ นางาม ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook