พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๐๕
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,096

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระรัตนธัชมุนี มีนามเดิมว่า จู เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


บรรพชาอุปสมบท

     อายุ ๑๕ ปี ท่านบวชเป็นสามเณรอยู่ ๑ ปี จึงลาสิกขาไปเรียนวิชาแพทย์และพาณิชกับครอบครัวและช่วยครอบครัวทำธุรกิจ

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง ภทฺทิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรรมธร (หนู) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้เข้ามาถวายตัวเป็นศิษย์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เข้าศึกษาที่มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร อยู่ ๓ ปี เข้าสอบได้เปรียญเอก (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๓ ประโยค) แต่นั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ก็ทรงฝึกสอนเอง ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมในสนามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ และเข้าสอบได้อีกปีละประโยค จนได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ต่อมาถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เข้าแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งได้เป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค

     ต่อมาท่านทุพพลภาพและอาพาธด้วยโรคเส้นประสาทพิการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสงขาตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ แล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๗๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
 เจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระรัตนธัชมุนี อาพาธเรื้อรังมานานปี ได้ถึงมรณภาพ เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ สิริอายุได้ ๙๐ ปี สำนักอยู่ ณ กุฏิลออ หลิมเซ่งพ่าย ข้างพระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร

สมณศักดิ์


๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระอโนมคุณมุนี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธน์สุตาคม อุดมมติปกร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลยนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระรัตนธัชมุนี ชินสีห์ธรรมสาธก ตรีปิฎกคุณาลังการ เถรธรรมสมาจาร วินัยสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook