พระธรรมเจดีย์ (เนียม ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจดีย์ (เนียม ป.ธ.๗)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๔๒
อายุ ๘๒ ปี
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๒๖
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 908

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า เนียม เกิดในรัชกาลที่ ๑ เมื่อปี มะแม พ.ศ. ๒๓๔๒ ณ บ้านตำบลแจงร้อน อำเภอราชบุรณะ จังหวัดธนบุรี หรือในปัจจุบันคือ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

     บวชอยู่ วัดราชบุรณะได้เป็นเปรียญ ๗ ประโยค ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่ พระอริยวงศ์มุนี

     รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริ ว่า นามพ้องกับสมเด็จพระอริยวงศ์จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนราชทินนาม เป็นพระอริยะคุณาธาร เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๓๙๔ และในปีนั้นเองโปรด เกล้าฯ ให้แห่ไปครองวัดกัลยาณมิตร ถึงปีชวด พ.ศ. ๒๓๙๕ ทรงตั้ง เป็นพระราชาคณะที่ พระเทพโมลี

     ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมเจดีย์ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐

     พระเทพโมลีได้เป็นพระธรรมเจดีย์นี้ มีเรื่องเล่าว่า พระธรรมเจดีย์ (ทอง) วัดอรุณราชวราราม มีความผิดที่รับฎีกานิมนต์ในงานพระ ราชพิธีฉัตรมงคล แล้วรับฎีกานิมนต์ของเจ้าพระยาภูธราภัย (นุช) ด้วย เข้ามาไม่ทันงานพระราชพิธี รัชกาลที่ ๕ กริ้ว มีพระราชดำรัสว่า “เจ้าคุณ ภู เขาดีกว่าฉัน” โปรดเกล้าฯ ให้ลดยศพระธรรมเจดีย์ (ทอง) ลงเป็น พระเทพมุนีตามเดิม แล้วทรงตั้งพระเทพโมลี (เนียม) เป็นพระธรรม เจดีย์ และในคราวเดียวกันนั้นพระโพธิวงศาจารย์ (ผ่อง) วัดราชบุรณะ ก็มีความผิดเช่นเดียวกัน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ลดยศลงเป็นพระธรรม- ภาณพิลาศตามเดิม

     พระธรรมเจดีย์ (เนียม) มรณภาพในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๖ อายุ ๘๒ ปี เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๓๒ ปี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร

สมณศักดิ์


เป็น พระราชาคณะ ที่ พระอริยวงศ์มุนี
พ.ศ. ๒๓๙๔ เปลี่ยนราชทินนามใหม่เป็น พระอริยะคุณาธาร
พ.ศ. ๒๓๙๕ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระเทพโมลี
พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์

ที่มา


watkanlayanamitra.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook