พระพิมลธรรม
(ชอบ อนุจารี ป.ธ.๖ ,ราชบัณฑิต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(กิตติ กิตฺติทินฺโน ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธมังคลาจารย์
(อมร อมรปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธาธิบดี
(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุธรรมาธิบดี
(เพิ่ม อาภาโค ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธาธิบดี
(สง่า ปภสฺสโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมจริยาจารย์
(สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมคุณาภรณ์
(พุ่ม กิตฺติสาโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมคุณาภรณ์
(ด.เจียม จิรปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมโมลี
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาบดี
(เพียร อุตฺตโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระมหารัชมงคลดิลก
(บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(ใย ภทฺทิโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาโพธิวงศาจารย์
(สุจี กตสาโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook