พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๙๘ ปี
อุปสมบท ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๗๘
มรณภาพ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


VIEW : 1,288

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า ใย สุขสิงห์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ชาติภูมิอยู่ที่ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนายอวบ-นางหยาด สุขสิงห์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุดมศีลคุณ (อิน อคฺคิทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (เทียน ปภสฺสโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ภทฺทิโย


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
 เจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
 กรรมการคณะธรรมยุต

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการอำนวยการมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองแม่กองบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว สิริรวมอายุได้ ๙๘ ปี พรรษา ๗๘ และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฑฒนศีลาจารย์ ญาณวิมล สกลคณิสสร อุตดรสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมศีลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโศภน วิมลญาณมุนี ศีลคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร สุนทรธรรมวรยุต วิสุทธิธรรมปกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโสภณ วิมลศีลาจาร ตรีปิฎกาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสาสนโสภณ สุวิมลญาณเวที อรรถการีสังฆกิจจาทร ภัททิยคุณากรธรรมคุณ วุฒิวิบูลบริหารโกวิท ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook