พระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 3,312

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า พลอย ช้างเพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก ณ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ แผน โยมมารดาชื่อ ตั้ว


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร โดยมี พระมงคลธรรมรังษี (ปาล อินฺทโชโต ป.ธ.๓) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระราชธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔) วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพิบูลธรรมเวที (สมบูรณ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๕) วัดปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๘
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๘
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔

มรณกาล


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคไตวาย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๐.๔๘ น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุได้ ๘๔ ปี พรรษา ๖๓

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม วรวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกโกศล โสภณธรรมววิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรธรรมวาที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กวีวงศนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook