พระธรรมไตรโลกาจารย์
(ยอด อกฺกวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(จู อิสฺสรญาโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เซ็ก พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
รายละเอียด


พระธรรมทัศนาธร
(ทองสุก สุทสฺโส ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(เช้า ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘  กิตติมศักดิ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(กี มารชิโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


พระธรรมเมธาจารย์
(ทัน ธมฺมธโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมโสภณ
(ฟื้น ปาสาทิโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(มณี สุพโจ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(บุญมั่น มนฺตาสโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook