พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,293

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมมุนี เกิดวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ บ้านมะเขือ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อนายวัน มารดาชื่อนางทา ไชยเรียบ


บรรพชาอุปสมบท

     ครั้นอายุได้ ๑๖ ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านโนนจิก พระครูจันทา เจ้าคณะตำบลคำไฮ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสีดา เป็นผู้ให้สรณะและศีล เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ณ วัดบ้านโนนจิก จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี

     ครั้น พ.ศ. ๒๔๗๐ พระอุปัชฌาย์เห็นว่าเป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนจึงได้นำไปฝากให้อยู่วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อันเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองอุบลราชธานีในครั้งนั้นเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อโดยอยู่ในความปกครองของ พระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) และได้บรรพชาใหม่เป็นสามเณรธรรมยุต โดยพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดปุ้ย วัดศรีทอง เป็นอาจารย์ให้สรณะและศีล

     ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๗๑ พระศาสนดิลก ได้จัดส่งเข้ามาอยู่วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อจักได้ศึกษาเล่าเรียนได้มากยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ อายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ วัดบรมนิวาส โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธรปลื้ม เป็นกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์คำ เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
 เลขานุการคณะวินัยธรชั้นฎีกา
 รักษาการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดพระยายัง
 เจ้าคณะแขวงปทุมวัน - พระโขนง (ธ)
 พระอุปัชฌาย์
 กรรมการเถรสมาคม คณะธรรมยุต

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย
กรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๕

มรณกาล


     พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ) ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สิริอายุ ๙๒ ปี พรรษา ๗๑

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุเมธีธรรมภาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุเมธี ตรีปิฎกคุณาลังการ ปริยัติวิสารสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราจารย์ วิมลญาณดิลก ตรีปิฎกคุณวิภูษิต อนุสิฏฐธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระธรรมวราจารย์ วิมลญาณดิลก ตรีปิฎกคุณวิภูษิต อนุสิฏฐธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรธรรมสาธก ศาสนกิจคุณาทร ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook