พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


VIEW : 4,014

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุเมธาธิบดี มีนามเดิมว่า บุญเลิศ คล่องสั่งสอน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ (วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเมีย) เวลา ๐๖.๒๘ น. ณ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โยมบิดาชื่อ นายแสง โยมมารดาชื่อ นางขำ มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๑๑ คน ท่านเป็นคนสุดท้อง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ (วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูพรหมจริยานุวัตร วัดบ้านกล้วย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตให้นามฉายาว่า ทตฺตสุทฺธิ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๗๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ชั้นสูง จากรัฐบาลประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตไทยในอินเดีย

มรณกาล


     พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๕.๕๐ น. สิริอายุได้ ๘๖ ปี ๒ เดือน ๒ วัน พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุธรรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี ศรีสุธรรมาภรณ์พิพัฒน์ อภิธรรมปริวัตรสมิทธิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร พิพัฒนกิจโกศล โสภณธรรมสุขี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสุเมธาธิบดี ศรีพุทธศาสน์โกศล โสภณธรรมสัทธาปสาทกร อาทรสาธุกิจจานุกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook