พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖


VIEW : 2,268

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปี มะโรง ที่บ้านค่าย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บิดาชื่อเลื่อน มารดาชื่อหว้าน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดวิเศษการ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระวิเชียรมุนี ครั้งยังเป็นเปรียญ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดดุสิดาราม โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เขมจารี เฮง) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพสุธี (กิตติสาโร สวัสดิ์) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระญาณสมโพธิ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพิมลธรรม (ฐานทตโต ช้อย) ครั้งยังเป็นพระศรีสมโพธิ เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนใต้

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิริอายุได้ ๘๗ พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ พระครูดุสิตธรรมคุณ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประสิทธิวีริยคุณ
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิคุณ วิบุลธรรมบัณฑิต ศาสนกิจวีริยธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนภารธุราทร ธรรมาภรณ์วินยานุวัตร พุทธบริษัทปสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๑
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook