พระพุฒาจารย์
(มา อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(แย้ม อุปวิกาโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(จันทร์ สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(แจ่ม จตฺตสลฺโล ,บาเรียญเอก)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(นาค สุมนนาโค ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะมณฑลชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(ภา ภาณโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(ผิน สุวโจ ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(โชติ ธมฺมปฺปชฺโชโต ป.ธ.๘)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาโพธิวงศาจารย์
(สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหารัชชมังคลาจารย์
(เทศ นิทฺเทสโก)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ฟู อตฺตสิโว ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(เอื้อน ชินทตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระวิสุทธาธิบดี
(ไสว ฐิตวีโร ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
รายละเอียด


พระญาณวโรดม
(สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(กมล กมโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาบดี
(สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook