พระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม จิรปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม จิรปุญฺโญ)


 
เกิด ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดโสธรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 6,532

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า เจียม กุลละวณิชย์ เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ที่บ้านคลองขวาง ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๘ คนของคุณพ่อปลื่มและคุณแม่สาย

     ๑. นายเจิม กุลละวณิชย์
     ๒. นางเจียน กุลละวณิชย์
     ๓. พระพรหมคุณาภรณ์
     ๔. พล.ต.อ.พิชัย กุลละวณิชย์
     ๕. นายจวน กุลลวณิชย์
     ๖. พล.อ.ท. จอม กุลละวณิชย์
     ๗. นางจันทร์ แก้วพิทักษ์
     ๘. นายเจริญฤทธิ์ กุลละวณิชย์
     บิดามารดาตั้งชื่อว่า "เจียม" เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีตวามหมายว่า"รู้จักประมาณตน"


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดลาดขวาง ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี หลวงพ่อจี๊ด พระครูพิพิธสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดลาดขวาง เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๕๑ คุณพ่อปลื่มได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับ สามเณรแปลก เกษตรทัต ที่วัดมหาพฤฒาราม ถึงอายุ ๑๖ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เข้าเรียนแพทย์ที่ โรงเรียนแพทย์หลวง โดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง
     พ.ศ. ๒๔๖๔ ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่บิดา ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "กุลลวณิชย์"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดลาดขวาง
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าคณะตำบลลาดขวาง
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น พระวินัยธรจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

มรณกาล


     พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม จิรปุญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิริรวมอายุ ๙๔ ปี ๑ เดือน พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอาทรพิพิธกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธิรังสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิรังษี มหามุนีโสธรวรภิบาล วินยาลังการวิศิษฏ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาธาร อภิบาลพุทธโสธร บวรศีลาจารนิวิฏฐ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานี นรสีห์ธรรมนิวิฐ สาธุกิจวิริยาธิการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรประชาสิกขกิจ นายกธรรมวิจิตร ศูภกิจจานุกิจวิธาน พิศาลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook