พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี ป.ธ.๖ ,ราชบัณฑิต)


 
เกิด ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดราษฎร์บำรุง
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,943

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า ชอบ ชมจันทร์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๖๓ ร.ศ.๑๒๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๖ คน ของนายชมและนางจันทร์ ชมจันทร์ ชาติภูมิอยู่ในตลอดเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ (อายุ ๑๔ ปี ) ณ วัดพลับ ตำบลพนัส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี พระครูพนัสนิคม (ศรี) เป็นพระอุปัชฌาย์

     หลังจากบวชเณรได้ ๒ ปี คุณยายช้อยได้พาไปฝากเรียนบาลีที่วัดใต้ต้นลาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีท่าน พระอธิการกราน เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้ริเริ่มเปิดบาลีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยอาราธนา พระครูอุดมธรรมวินัย (เงิน) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ไปเป็นครูสอนบาลี ได้เรียนบาลีมูลกัจจานะ ยังไม่ทันแปลคัมภีร์ครูก้อย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบาลีก็เลยปิดโดยปริยาย พระอธิการกรานกับพระครูอุดมธรรมวินัย ได้แนะนำให้ สามเณรชอบ ชมจันทร์ ให้เข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพ ฯ พ.ศ. ๒๔๖๑ คุณยายช้อยได้พาไปฝากเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ได้กรุณาให้ไปอยู่คณะสลัก แต่บังเอิญในเวลานั้นคณะสลักกำลังซ่อมแซมเป็นการใหญ่ พระมหาบุญธรรม เจ้าคณะแนะนำให้ไปอาศัยวัดระฆังโฆสิตาราม อยู่ไปก่อน ๑ เดือน รอให้ซ่อมแซมกุฏิเสร็จก่อนค่อยมา สามเณรชอบ จึงได้เข้ามาอยู่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑

     เมื่อได้เข้ามาอยู่วัดมหาธาตุ ฯ แล้ว ได้เรียนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสมัยนั้นยังไม่มีการเรียนนักธรรมชั้นเอก มีเรียนแค่ ๒ ชั้นคือ ชั้นตรี ชั้นโท เท่านั้น เมื่อสอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้วก็เรียนบาลีไวยากรณ์ต่อ

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีสมโพธิ (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณสมโพธิ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ฉายานามว่า อนุจารี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาคบูรพา ภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการบริหารสงฆ์ไทย
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการ ภาค ๙
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะตรวจการ ภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น ครูสอนบาลีไวยากรณ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๔๖๘  เป็น ครูสอนบาลีไวยากรณ์วัดวิมุตยาราม
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดบางโคล่นอก
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดคลองเตยใน
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดราษฎร์บำรุง
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น กรรมการชำระพระไตรปิฎกแปล
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระคณาจารย์เอกในทางรจนา
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น หัวหน้ากองงานชำระอรรถกถา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑

หนังสือที่นิพนธ์


 • โสฬสปัญหา
 • ตำนานพระอรหันต์ ๘ พิศ
 • ตำนานพระอรหันต์แปดทิศ
 • พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 • พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 • พุทธประวัติทัศนศึกษา
 • ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 • สมบัติรัตนกวีชิ้นเอก
 • พุทธสาวิกา
 • แม่ของลูก
 • คำสั่งของพ่อ
 • ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 • ปริทรรศน์ เวสสันดรชาดก
 • เมื่อเราบวช (เรื่องราวน่ารู้ทางพุทธศาสนาธรรมปฏิบัติและคติพจน์)
 • วันศาสนานิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ อนุจารีเถระ
 • พุทธประวัติทัศนศึกษา

มรณกาล


     พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี ป.ธ.๖) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ สิริอายุได้ ๙๑ ปี ๒๔๓ วัน พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชลธารมุนี ปิยทัสสีธรรมสาธก สังฆปาโมกข์
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัตติโกศล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิมลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก ตรีปิฎกธรรมภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต ยติกิจสาทร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook