สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ทิม อุฑาฒิโม ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(นิรันดร์ นิรนฺตโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(ประจวบ กนฺตาจาโร ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(มานิต ถาวโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระญาณวโรดม
(ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระญาณวชิโรดม
(วิริยังค์ สิรินฺธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเลิศธรรมนิมิต (ธ)
รายละเอียด


พระพุทธโฆษาจารย์
(คง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(พร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(อ้น ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(เหมือน สุมิตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงษาจารย์
(เส็ง ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(แฟง กิตฺติสาโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์
(ปาน ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์
(เปีย จนฺทสิริ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook