พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
มรณภาพ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,344

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่า มงคล ศิริกานนท์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแคเหนือ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม เป็นบุตรนายอิ่ม นางกลับ ศิริกานนท์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ โดยมี พระอาจารย์ทรัพย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดประยุรวงศาวาส โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (อยู่ อุตฺตรภทฺโท) เจ้าอาวาสรูปที่ ๑๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมภาณพิลาส (เพิ่ม ปุญฺญวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระปิฎกโกศล (พร ธีรภทฺโท) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยมีพระสุจริตสุดา พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๖ เป็นโยมเจ้าภาพอุปถัมภ์การอุปสมบท ได้นามฉายาว่า วิโรจโน


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมภาณโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ตรีปิฎกวิภูสิต พิพิธธรรมวาทีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิคุณ วิบูลธรรมบัณฑิต ศาสนกิจวิริยาภรณ์ สุนทรธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ สุวิธานธรรมบัณฑิต ศาสนกิจวิริยาภรณ์ สุนทรอรรถสาธิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธวรญาณ ไพศาลวิสุทธินายก ธรรมสาธกปสาทกร บวรสีลาจารนิวิฐ วิสิฐธรรมาลงกรณ์มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook