พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 3,157

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า พุ่ม ศรีเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของนายเปรม นางแจ้ง ศรีเมือง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน คือ

     ๑. นางแพะ เปลือกสำโรง
     ๒. พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม)
     ๓. นายอ๊าด ศรีเมือง
     ๔. นางเลียบ สีมา
     ๕. นางสาวลิ้ม ศรีเมือง
     ๖. นายธันว์ ศรีเมือง
     ๗. ร.ต.ต. คูณ ศรีเมือง
     ๘. นางสำเรียง เขยสูงเนิน
     ๙. นางสาวหนูหิ่ม ศรีเมือง
     ๑๐. นายประดิษฐ์ ศรีเมือง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ พัทธสีมาวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมธราจารย์ (อ่อน) วัดมหาพฤฒาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพรหมจริยาจารย์ (ไหม) วัดยานนาวา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์เจริญ วัดมหาพฤฒาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
 เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
 รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าคณะภาค ๑๑

มรณกาล


     พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สิริรวมอายุได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติรามมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีมาภรณ์ นครคณาจารย์ ญาณปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสีมาภรณ์ สุนทรศีลสมาจาร ปริยัติญาณธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนภารธุราทร ธรรมาภรณ์วินยานุวัตร พุทธบริษัทปสาทกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมคุณาภรณ์ บวรญาณดิลก นายกธรรมวิจิตร ศุภกิจจานุกิจธารี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๙
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook