พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๙๒ ปี
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดคูหาสวรรค์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,162

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
 เจ้าคณะภาค ๑๘

มรณภาพ


     พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ.๗) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สิริอายุได้ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวีรนาทมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีรมุนี ศรีปริยัติภัทรดิลก ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ตรีปิฎกโกศล โสภณปริยัติธุราทร สุนทรธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวงศาจารย์ สุวิธานปริยัติกิจ อนุสิฐธรรมดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรวรนายก ดิลกธรรมานุสาสนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook