พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 1,700

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหารัชมงคลดิลก มีนามเดิมว่า บุญเรือน ปิ่นเกษ เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายเรือง กับนางช้อย ปิ่นเกษ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดอมรเทพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระอธิการจันทร์ กิตฺติสาโร วัดบ้านยาง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดบางคนทีนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูบัณฑรธรรมธาดา วัดอมรเทพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ จาก โรงเรียนทับทิมจั่นบุญมี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอมรเทพ จังหวัดสมุทรสงคราม
เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักวัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น พระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในคราวทรงผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ)
 พระอุปัชฌาย์
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 กรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการวัด
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ผู้อำนวยการมหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระมหารัชมงคลดิลก ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด สิริอายุได้ ๗๖ ปี พรรษา ๕๕ สำนักอยู่ ณ กุฏิปาลิต คณะแดงรังษี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญาภิมณฑ์มุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราจารย์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเวที ขันติสุธีร์สมณคุณ อดุลปริยัติวรากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิริสารเวที ศรีบวรญาณโสภณ สุวินัยธรรมโกศล วิมลวชิราลังกรณาภิบาล ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระมหารัชมงคลดิลก มหานายกคุณดิเรก กาญจนาภิเษกสุทธาจารย์ ปิฎกธารธรรมสมบัติ สุวัฒนากรบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๖, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook