พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,448

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุธรรมาธิบดี มีนามเดิมว่า เพิ่ม นาควาณิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ภูมิลำเนาอยู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บิดาชื่อนายแป้น มารดาชื่อนางหนู (สกุลเดิมศรีแฉล้ม) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น ๕ คน และต่างมารดาอีก ๖ คน เมื่อโตขึ้นได้ศึกษาที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมบริบูรณ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดราชาธิวาส โดยมี พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดราชาธิวาส โดยมี พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) ขณะยังเป็นพระครูโสภิตอาวาสวัตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ การบวชทั้งสองครั้งมีเจ้าจอมสว่าง ในรัชกาลที่ ๕ เป็นเจ้าภาพ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น รักษาการเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต - พังงา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๒  เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระสุธรรมาธิบดี ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๓.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุได้ ๘๒ ปี ๒๙๙ วัน พรรษา ๖๓ ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร

     วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ คืน

     วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอริยคุณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาภรณ์ สุนทรธรรมบัณฑิต ปริยัติกิจโกศล วิมลคณธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญากวี ตรีปิฎกคุณาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรอรรถสาทิส วิจิตรธรรมภาณี ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสุธรรมาธิบดี ศรีปริยัติสัทธรรมโกศล โสภณสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๔, ตอนที่ ๑๒๘ ง, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook