สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(อ้วน ติสฺโส ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตรองเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(เฮง เขมจารี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(นวม พุทฺธสโร เทียบ ป.๔)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(โสม ฉนฺโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(วน ฐิติญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(พิมพ์ ธมฺมธโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(ทรัพย์ โฆสโก ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
รายละเอียด


สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(วิน ธมฺมสาโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สนิธ เขมจารี ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
(ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook