พระพุทธวรญาณ (กิตติ กิตฺติทินฺโน ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธวรญาณ (กิตติ กิตฺติทินฺโน ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘
อายุ ๘๗ ปี
มรณภาพ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


VIEW : 2,477

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่า ทองย้อย บัวอ่อน (หลังจากเป็นพระราชาคณะแล้ว ได้เปลี่ยนนามเดิมเป็น กิตติ ตามนโยบายรัฐนิยม) เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นบุตร นายทิพย์ นางขาว บัวอ่อน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา ขณะเมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เฮง เขมจารี ต่อมาเป็นสมเด็จพระวันรัต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ ขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณสมโพธิ (สวัสดิ์ กิตติสาโร) วัดมหาธาตุฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีสมโพธิ (ฐานทตโต) วัดมหาธาตุฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมมาสตร์
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น เจ้าคณะหมวดพรหมมาสตร์
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น ผู้รั้งเจ้าอาวาสวัดกวิศราราม
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี

มรณกาล


     พระพุทธวรญาณ มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๒๐.๓๑ น. สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๑๑ เดือน ๑๗ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระกิตติญาณมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมญาณมุนี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฏกคุณาภรณ์ กถิกสุนทรธรรบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธวรญาณ ไพศาลวิสุทธิธรรมวรนายก ธรรมสาธกสัทธาปสาทกร บวรสีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๐-๕๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook