พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


VIEW : 2,509

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวโรดม มีนามเดิมว่า บุญมา เขียวเพกา เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ตรงกับขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาบุตรทั้งหมด ๖ คนของนายเภากับนางหนู (สกุลเดิม ภู่โคกหวาย) ภูมิลำเนาอยู่บ้านหมู่ ๙ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต่อมาได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดท่าพูด ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูไพศาลธรรมวาที วัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์

     จากนั้นย้ายไปศึกษากับพระขั้ว เขมธมฺโม ที่วัดนครชื่นชุ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๐ จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากนั้นย้ายไปอยู่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ พรรษา ถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ย้ายไปศึกษาภาษาบาลีที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดปุรณาวาส โดยมี พระครูทิวากรคุณ วัดตลิ่งชัน เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะภาค ๖ [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

รองแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น ตัวแทนคณะสงฆ์ไทยไปร่วมการทำฉัฏฐสังคายนา ณ ประเทศพม่า
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๙  เป็น กรรมการพระธรรมจาริก เพื่อพัฒนาชาวเขา
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ไปตรวจเยี่ยมพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกาทั้ง ๕๐ รัฐ

งานประพันธ์

  • ทำเนียบสมณศักดิ์ ฉบับสมบูรณ์
  • ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
  • ระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์
  • คู่มือพระอุปัชฌาย์
  • คู่มือสากลทาน
  • พุทธพยากรณ์

มรณกาล


     พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๕ น. ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบิตรฯ ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม เบญจาตั้งประดับ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตอนกลางคืนตลอด ๗ คืน และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเวที ศรีปริยัติคุณาลังการวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลโมลี ศรีธรรมปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิมลโมลี ศรีกิตติโสภณ โกศลปาพจนดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรวรนายก ดิลกกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๔๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook