พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
วัด วัดยานนาวา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,526

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมโมลี มีนามเดิมว่า วิลาศ ทองคำ เกิดวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓ บิดาชื่อ นาย บัว มารดาชื่อ นาง ยม ทองคำ บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดแท่นดงรังวรวิหาร มีพระครูวรวัตตวิบูล วัดแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธิวรคุณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ วัดดอน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ญาณวโร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
 เจ้าคณะภาค ๑
 กรรมการมหาเถรสมาคม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น กรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร

ผลงานหนังสือ

  • โลกทีปนี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
  • มุนีนาถทีปนี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
  • วิปัสสนาทีปนี (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
  • โลกนาถทีปนี (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗)
  • ภาวนาทีปนี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗)
  • โพธิธรรมทีปนี (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗)
  • ภูมิวิลาสินี (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑) - ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
  • วิมุตติรัตนมาลี (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕) - ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
  • กรรมทีปนี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗) - ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
  • วิปัสสนาวงศ์ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

มรณกาล


     พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) มรณภาพลงเมื่อครั้งเดินทางไปยังเมืองทวาย เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโสณเถระและพระอุตรเถระ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมอายุได้ ๗๐ ปี ๗ เดือน ๘ วัน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโสภณ อภิมณฑ์ศาสนบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวัฐ สุจิตวรรณกรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๔, ตอนที่ ๑๒๘ ง, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook