พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,608

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สมุท รัชฏาวรรณ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ (วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก) ณ บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โยมบิดา-โยมมารดาชื่อนายฟอง และนางแก้ว รัชฏาวรรณ ในช่วงวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมบริบูรณ์ ณ โรงเรียนประชาบาลวัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อสมัยเป็นเด็ก ได้เข้ามาอยู่วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นศิษย์วัดเรียนบาลี ซึ่งเป็นศิษย์วัดรุ่น “ราชปะแตน” คือ นุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อราชปะแตนขาวอย่างชาววัง


บรรชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ครั้งดำรงพระสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ (อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์) ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) ครั้งดำรงพระสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลวัตรกวี (คอน นนฺทิโย ป.ธ.๓) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสรภาณกวี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระราชเวที (ดอกไม้ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.๖) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “รชตวณฺโณ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางเขน
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนใต้
 กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรม-บาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น อาจารย์สอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น พระอาจารย์สอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

มรณภาพ


     พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ) เข้ารับการผ่าตัดก้อนนิ่วจากคณะแพทย์ ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ท่านมีอาการอาพาธเป็นประจำ ต้องเดินทางเข้าออกรับการรักษาจากโรงพยาบาลเป็นประจำ และก่อนหน้านี้ยังเคยเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ ต่อมาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านเจ้าคุณมีอาการท้องเสีย แต่ถ่ายปัสสาวะไม่ได้ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียมาก คณะศิษยานุศิษย์จึงได้นำท่านเจ้าคุณส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อรับการรักษาอาการด้วยการผ่าตัด แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้ออาการไว้ได้ ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๐:๑๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุได้ ๘๖ พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลาจาร มหาคณาธิการ สังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเวที ตรีปิฎกภูษิต ธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเวที ศรีปริยัติเลขการ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติโสภณ วิมลศีลาจารวัตร ปริยัติคุณาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมจริยาจารย์ สุวิธารวรกิจจานุกิจ วินิฐศีลาจารวิมล โสภณจินตกวีดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระพรหมจริยาจารย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถึงมรณภาพ
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook