พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๓
อุปสมบท ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔
มรณภาพ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
วัด วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 2,096

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุเมธมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า สำลี เป็นบุตรของนายโท้และนางโล่ สกุลเดิมฤกษ์นิยม ภายหลังได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น อมร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน คือ ปุ่น สำลี ทองสุข และเกษม ตามลำดับ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร โดยมี พระธรรมวโรดม (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมโกศาจารย์ (ปลด กิตติโสภณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสรภาณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีสมโพธิ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า "อมรปญฺโญ"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๒ เรียนระดับประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๖ เรียนบาลีมูลฃกัจจายนะ
พ.ศ. ๒๔๖๗ เรียนบาลีไวยากรณ์
พ.ศ. ๒๔๖๘ เรียนบาลีธรรมบท
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น ครูสอนบาลีไวยากรณ์
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๔

มรณกาล


     พระสุเมธมังคลาจารย์ ถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ เวลา ๐๘.๒๐ น. สิริอายุได้ ๗๙ ปี ๘ เดือน ๑๙ วัน

     ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งพระราชทานโกศ เครื่องประกอบเกียรติยศ พวงมาลาตั้งประดับหน้าโกศ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ออกเมรุพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านหลวย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธศีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัติพัฒนคุณ วิบุลธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสุเมธมังคลาจารย์ พิศาลกิจจานุกิจจาทร บวรสีลาจารวิมล โสภณธรรมภาณี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๒
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook