สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,182

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีนามเดิมว่า นิยม จันทนินทร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน ณ บ้านท่าหิน ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อนายโหร่ง โยมมารดาชื่อนางฮิ่ม จันทนินทร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาสามเณร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดกะสังข์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูโบราณคณิสสร (พระเทพวงศาจารย์) วัดตองปุ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ พัทธสีมาวัดพระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระโบราณคณิสสร (พระเทพวงศาจารย์) วัดพนัญเชิง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสาธุกิจการี (ขม) วัดประดู่ทรงธรรม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุทัยคณารักษ์ (ใหญ่) วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐานิสฺสโร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวันตองปุ
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวันตองปุ
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวันตองปุ
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบุรณะ
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดราชบุรณะ
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบุรณะ
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดสระเกศ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบนักธรรม-บาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๒  เป็น ครูสอนนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสามพระยา

มรณกาล


     สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ณ กุฎิ คณะ ๑ วัดชนะสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๐๐ น. ได้รับพระราชทานโกศไม้สิบสองบรรจุศพ ภายหลังได้เลื่อนชั้นเป็นโกศมณฑปตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ศรีปาวจนาภรณ์ สุนทรธรรมพาที ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลคัมภีรญาณ ศาสนกิจวิธานเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายกปริยัติธาดา พุทธศาสนกิจคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรวรนายก ดิลกกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัรฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พรหมวิหารวราธิมุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธกิจจานุกิจโกศล วิมลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๒
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook