สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 2,469

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีนามเดิมว่า สุวรรณ เขื่อนเพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก ณ บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โยมมารดาชื่อ ขันแก้ว เวียงมูล โยมบิดาชื่อ จี วงศ์เรืองศรี เมื่อเกิดมาอาจารย์ได้ให้ชื่อไว้ในดวงชะตา (ใบลานจารเขียน) วัน เดือน ปี และเวลาเกิด พร้อมกับแจ้งชื่อพ่อและแม่ไว้ด้วยว่า “ดวงทิพย์” ภายหลังในฐานะเป็นบุตรคนหัวปี จึงมีชื่อเรียกกันว่า “คำอ้าย” และใช้ชื่อคำอ้ายนี้ตลอดมา จนถึงเวลาได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ก็มีชื่อว่า สามเณรคำอ้าย แต่เมื่อมาอยู่กรุงเทพมหานคร อาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า สุวรรณ ได้ชื่อฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า สุวณฺณโชโต


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสุตาลังการ วัดกลางเวียง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำเดือน ๖ ปีมะโรง ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสรภาณกวี (คอน นนฺทิโย ป.ธ.๓) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชเวที (ดอกไม้ อตฺตรภทฺโท ป.ธ.๖) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เลขานุการประธานคณะบัญชาการคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๘  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ครูสอนประจำสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๓  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น รองแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น กรรมการโรงพิมพ์กรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น แม่กองบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ถึงมรณภาพ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เวลา ๑๑.๔๐ น ที่ตึก ๘๔ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี พรรษา ๕๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ ฐานานุกรมใน พระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ)
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติวงศ์เวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติมุนี ศรีวิสุทธิวราลังการ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติโสภณ วิมลศีลาจารวัตร ปริยัติคุณาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธิวงศมุนี ศรีปาพจนาลังการ ศีลาจารวัตรวิสิฐ พิพิธพัฒนาภิมาตร ประชานุศาสน์วราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จุฬาลงกรณรังสฤษฏ์ กิตติโสภณวรางกูร วิบูลศีลาจารวิมล คิรีชนพหุลหิเตสี ตรีปิฎกวราภรณ์ อุดรมหาคณปธานาดิศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook