สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,699

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระธีรญาณมุนี มีนามเดิมว่า ธีร์ จันทวีระ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา ภูมิลำเนาอยู่บ้านแดง หมู่ ๓ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรนายอ่ำ - นางอ่อน จันทวีระ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระอธิการบุญ วัดหน้าพระธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์

     จากนั้นย้ายมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดจักรวรรดิราชาวาส

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย ปณฺฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาปั้น คงฺคสุวณฺโณ ป.ธ.๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระคุณาจารวัตร (ใช้ สุวณฺโณ) ขณะเป็นพระครูมงคลวิจิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ปุณฺณโก


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
 กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่

แม่กองงานพระธรรมทูต

มรณภาพ


     คืนวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ สมเด็จพระธีรญาณมุนี มีอาการเหนื่อยและหายใจไม่ปกติ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากสินในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม แพทย์ให้นอนพักและรับน้ำเกลือที่โรงพยาบาล ในช่วงบ่ายอาการอาพาธท่านหนักขึ้น ถึงเวลา ๑๖:๔๕ น. ท่านก็มรณภาพด้วยภาวะหัวใจวาย ๘๗ ปี ๓๖ วัน

     วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๔:๒๐ น. เจ้าพนักงานเปลื้องเครื่องสุกำศพ แล้วเชิญบุพโพไปเผา ณ เมรุหลวงหนัพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันต่อมา เวลา ๑๗:๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระธีรญาณมุนี ณ เมรุหลวงหนัพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธีวรคุณ
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ ภารติวิสารพุทธปริษัทวิเนตา มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ตรีปิฎกคุณาลังการ ภารติวิสารพุทธปริษัทวิเนตา ศีลขันธสมาจารวัตรสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๙
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook