สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,495

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า ทรัพย์ สุนทรรัตต์ เกิดเมื่อวันจันทร์ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ที่ตำบลวัดร้อยไร่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อนายอำ โยมมารดาชื่อนางอ่ำ มีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน ๔ คน คือ

     ๑.นางผูก สุนทรรัตต์
     ๒.นายบวร สุนทรรัตต์
     ๓.สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก/สุนทรรัตต์)
     ๔.นายภัทร สุนทรรัตต์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ วัดดาวดึงษาราม ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี โดยมี พระเทพโมลี (สมเด็จพระวันรัต เฮง ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด ณ วัดสังเวชวิศยาราม ตำบลวัดสามพระยา อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชเวที (สมเด็จพระสังฆราช ปลด) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูศีลขันธสุนทร (พัน) วัดสังเวชวิศยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๐๘  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๒
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๘  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เสด็จไปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เสด็จเยี่ยมประเทศศรีลังกาตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๑๘

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     สมเด็จพระวันรัต ถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะหัวใจวาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. สิริอายุได้ ๗๒ ปี ๓๓๗ วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณโศภน
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธศีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรพรหมปฏิบัติ สมณวัตรโกศล วิมลปิฎกธาดา ทักษิณศาสนาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต บริหารกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาคณะปธานาดิศร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๗
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook