สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๑๐๐ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๘๐
มรณภาพ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,816

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี มีนามเดิมว่า ทองเจือ สายเมือง เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ปากคลองบางเขน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาคณิศร (ภา ภาณโก) เป็นพระศีลาจารย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจุลคณิศร (จรัส สุตธโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การเผยแผ่ ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) เป็นสังฆนายก
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย
 เจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 ประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุต

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่

แม่กองงานพระธรรมทูต

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช อาคาร ๘๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๙๕ วัน ด้วยอาการสมอง ไข้ เหนื่อยหอบ ทรุดตัวลง และได้มรณภาพด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๑.๐๕ น. สิริอายุได้ ๑๐๐ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูวิจิตรธรรมคุณ ฐานานุกรมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระจินดากรมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระจินดากรมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมจินดาภรณ์ สุนทรธรรมกถิกบัณฑิต ศาสนกิจอุปายโกศล นฤมลคณานุนายก ตรีปิฎกญาณวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหารัชมังคลาจารย์ ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต วิจิตรพุทธปฏิมาพิมพการี พรหมจารีพรตวินิฏฐ์ พุทธศาสนกฤตยาทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธพจนวราภรณ์ อดิศรวุฒิโสภณ วิมลศีลาจารวัตร สุทธิธรรมปฏิบัติวินยานุวาท พุทธศาสน์คณาธิกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ศรีชินวรสิริวัฒนางกูร วิบูลคุณวิจิตรปริยัติธาดา สีลสมาจารวัตร วิสุทธิพัฒนพิริยคุณ อดุลธรรมกถาปสาทกร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๑
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook