สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดราชผาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,769

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า วิน ทีปานุเคราะห์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙ เวลา ๐๖.๒๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย ณ บ้านนาพญา อำเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน (ปัจจุบัน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) โยมบิดาชื่อนายเชย ทีปานุเคราะห์ โยมมารดานางบุญมี ทีปานุเคราะห์

     เมื่อเยาว์วัยได้เล่าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดนาบุญ หลังสวน จนจบชั้นประถมปีที่ ๓ (ซึ่งเป็นชั้นประถมบริบูรณ์สมัยนั้น) แล้วมาศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดโตนด (โรงเรียนสวนศรีวิทยาในปัจจุบัน) แต่เรียนอยู่ได้ ๖ เดือนก็ลาออก เพราะโยมมารดาบิดาต้องการให้บวช


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ (อายุ๑๖ ปี) ณ วัดโตนด อำเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน (ขณะนั้น)โดยมีพระธรรมารามคณีสุปรีชา (หนู อชิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้เล่าเรียนอยู่ที่วัดโตนดนั้นจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีและเปรียญธรรม ๓ ประโยค

     พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ย้ายเข้ามาศึกษาเล่าเรียนต่อที่วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยมี พระธรรมารามคณีสุปรีชา (หนู อชิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) ขณะยังเป็นที่พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า ธมฺมสาโร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอดุสิต - ปทุมวัน - พระโขนง - บางเขน - บางกะปิ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๓๖  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๓๑  เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๐๐.๑๐ น. สิริอายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๕ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดราชผาติการาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกศมณฑปประกอบศพ และรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอริยเมธี
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประศาธนสุตาคม อุดมปฏิปกร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปาโมกข์ ยุตโยคญาณดิลก ไตรปิฎกธารี ธรรมวาที ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกธรรมาลงกรณ์ อดมคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรสธรรมวาที คัมภีรญาณปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตรสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook