สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,447

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า เสงี่ยม วิโรทัย เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นบุตรของนายเขียว-นางประกอบ วิโรทัย ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงช่วยบิดาทำนา จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงย้ายมาอยู่กับพระอาจารย์ทอง คณะ ๕ วัดสุทัศนเทพวราราม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมี พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระราชเวที (นาค สุมนนาโค) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า จนฺทสิริ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะตรวจการภาค ๖
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระนคร
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนใต้
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

มรณภาพ


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มรณภาพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สิริอายุ ๘๒ ปี ๓๕๖ วัน พรรษา ๖๑ ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูปลัดซ้าย ที่ พระครูจุลคณานุสาสน์ วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรสังฆานุคุตติ วิสุทธิสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น พระครูปลัดขวา ที่ พระครูมหาคณานุสิชฌน์ สังฆอิศริยาลังการ วิจารณโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์สุทัศนวิหารกิจบริรักษ์ อัครวโรปการ ธรรมภาณคุณธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศโนดม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธัมมานุจารี ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูษิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกมหาปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๒
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook