สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,162

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จับ สุนทรมาศ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นบุตรคนที่สามของนายผุดและนางร่ม ภูมิลำเนาอยู่ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อโตขึ้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดตะเครียะ (ปัจจุบันคือโรงเรียนเกษตรชลธี) จนจบชั้นประถมศึกษา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ (ขณะอายุได้ ๑๗ ปี) ณ วัดตะเครียะ โดยมี พระครูธรรมจักการาม (เทพ ฐิตญาโณ) เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดศาลาหลวงล่าง โดยมี พระราชเมธี (จู อิสฺสรญาโณ) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เจ้าคณะจังหวัดสงขลาในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (แดง ปุปฺผโก) เจ้าอาวาสวัดตะเครียะ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า ฐิตธมฺโม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณภาพ


     สมเด็จพระวันรัต มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สิริอายุได้ ๘๙ ปี ๓๖๒ วัน พรรษา ๗๐ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสมเด็จ ๘๐ ปี วัดโสมนัสวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกศไม้สิบสองประกอบศพ และรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ คืน

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกธรรมประสาธน์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจารวัตร พุทธปริษัทปสาทกร สุนทรธรรมวินยวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๖
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook