สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,873

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระธีรญาณมุนี มีนามเดิมว่า สนิธ ทั่งจันทร์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ เวลา ๑๕:๑๕ น. ชาติภูมิอยู่บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อผล ทั่งจันทร์ เป็นชาวเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง โยมมารดาชื่อหลวน นามสกุลเดิมผลาภิรมย์ เป็นชาวตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

     ท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนบุรคามบำรุง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ โยมยายได้นำท่านมาฝากกับพระวิเชียรธรรมคุณาธาร (ยัง ปุญฺญวฑฺฒโน) ขณะยังเป็นมหาเปรียญ เพื่อให้ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระเทพมุนี (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลสรกิจ (ฟัก ปุญฺญสิริ) วัดทำเลไทย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า เขมจารี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดเพชรสมุทร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
 เจ้าคณะภาค ๑
 เจ้าคณะภาค ๑๕
 กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     สมเด็จพระธีรญาณมุนี มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิริอายุได้ ๘๑ ปี ๒๑๗ วัน พรรษา ๖๐ ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกวีวงศ์
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลยญาณนายก กถิกสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต บริหารกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ตรีปิฎกคุณาลังการ วิจิตรปฏิภาณธรรมปรีชา ศีลขันธสมาจารวัตรสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๑๘
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
wikipedia.org
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๒-๒๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook