สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร เทียบ ป.๔) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร เทียบ ป.๔)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๗
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๘
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙
วัด วัดอนงคาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔ เทียบ


VIEW : 1,119

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า นวม เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๗ (วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๒๖) บ้านวังแม่ลูกอ่อน ตำบลวังแม่ลูกอ่อน อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นบุตรของหมื่นนรา (อินทร์) กับ นางใย มีพี่น้องร่วมกัน ๘ คน


บรรพชาอุปสมบท

     ในเบื่องต้นได้ศึกษาอักษรไทยที่วัดโคกเข็ม จังหวัดชัยนาท เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี จึงย้ายมาศึกษาที่วัดอนงคาราม กับพระใบฎีกาโป๋ ซึ่งเป็นพระพี่ชาย จนอายุได้ ๑๓ ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เรียนพระปริยัติธรรมคัมภีรมูลกัจจายน์และธรรมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร โดยมี พระครูเมธังกร เจ้าคณะอำเภอเมืองในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรวัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์เปรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า พุทฺธสโร


การศึกษา

     เมื่อบวชแล้วก็อยูบำเพ็ญอุปัชฌายวัตรอาจาริยวัตรตามหน้าที่พระนวกะตามสมควรแก่กาลแล้วลาพระอุปัชฌายาจารย์เพื่อศึกษาต่อที่วัดอนงคารามตามเดิมได้เรียนพระปริยัติธรรม เรียนวิชาพิเศษ คือ หนังสือไทย เลข และลูกคิด ซึงสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนแต่ด้วยความสนใจใคร่การศึกษาท่านจึงมีความรู้วิชาพิเศษเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะแขวงบางลำภูล่างและราษฎร์บูรณะ
พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็น เจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น ผู้กำกับการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (ชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น สังฆมนตรีว่าการองค์การสาธารณูปการ

มรณภาพ


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ด้วยอาการอันสงบ ณ กุฏิที่วัดอนงคาราม สิริรวมอายุได้ ๙๒ ปี ๒ เดือน ๒๘ วัน พรรษา ๗๒

สมณศักดิ์


๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุดมพิทยากร มีนิตยภัตราคาเดือนละ ๒ ตำลึงกึ่ง
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมธราจารย์
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเทียบเปรียญ ในราชทินนามเดิม ได้รับพระราชทานพัดแฉกหน้าราหูเล็ก เสมอพระราชาคณะเปรียญธรรม ๔ ประโยค
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระรัชชมงคลมุนี พรหมจารีพรตนิวิฐ กฤตยาทรยติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระมงคลเทพมุนี ศรีรัตนไพรวัน ปรันตปะประเทศ เขตร์อรัญวาสีบพิตร
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระโพธิวงศาจารย์ ญาณวิศุทธจริยาปริณายก ตรีปิฎกธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรศีลาทิขันธ์ อรัณยวาสี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นเจ้าคณะรองฝ่ายอรัญญวาสี ที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ พุทธสราภิธานปริยัตติปรีชา อุดมวิทยากโรปการคุณ วิบุลจริยสมบัติ อเนกบริษัทประสาทการ อภิบาลพุทธปาทวลัญช์ อรัญญวาสีสังฆนายก
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตสัมบัน สรรพสมณคุณ วิบุลยประสิทธิ์ ยติคณิศรมหาปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลญาณสุนทร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook