สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๕
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๕
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


VIEW : 3,025

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า กิมเฮง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๕ (วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง) ภูมิลำเนาอยู่บ้านท่าแร่ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บิดาเป็นพ่อค้าชาวจีนชื่อตั้วเก๊า แซ่ฉั่ว มารดาชื่อทับทิม เสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรคนที่สี่

     เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี ได้เรียนภาษาไทยกับพระอาจารย์ชัง วัดขวิด อยู่ ๒ ปี แล้วย้ายไปเรียนกับพระสุนทรมุนี (ใจ) ขณะยังเป็นพระปลัดอยู่วัดมณีธุดงค์


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเรียนภาษาบาลีที่วัดมณีธุดงค์ต่อจนกระทั่งอายุได้ ๑๖ ปี ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จึงย้ายไปอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เรียนภาษาบาลีกับพระยาธรรมปรีชา (ทิม) และหลวงชลธีธรรมพิทักษ์ (ยิ้ม) เมื่อยังเป็นมหาเปรียญ ต่อมาเรียนกับพระอมรเมธาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร) วัดมหาธาตุฯ สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อยังดำรงพระยศเป็นกรมหลวง จนสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๔๔

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ที่วัดมหาธาตุฯ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมวโรดม (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพเมธี (เข้ม ธมฺมสโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     หลังจากอุปสมบทแล้วได้เข้าสอบอีกในปี ร.ศ. ๑๒๒ และสอบได้เพิ่มอีก ๒ ประโยค รวมเป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค ต่อมาเข้าสอบอีกได้เป็นเปรียญธรรม ๘ ประโยคในปี ร.ศ. ๑๒๓ และในที่สุดสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ในปี ร.ศ. ๑๒๔


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๘๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์
 เจ้าคณะมณฑลอยุธยา
 เจ้าคณะใหญ่หนใต้

ฝ่ายการศึกษา

แม่กองบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและมีอาการขั้วปอดโต เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ เวลา ๒๐.๓๐ น. ณ คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สิริอายุได้ ๖๑ ปี ๙๙ วัน พรรษา ๔๒

สมณศักดิ์


๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงษ์
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองหนเหนือ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลปรีชา ญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต อุตดรทิศคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาทักษิณคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook