สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,602

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า พิมพ์ แสนทวีสุข เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ เดือน ที่บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายทองกับนางนวล แสนทวีสุข เมื่อโตขึ้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านม่วงและโรงเรียนอุบลวิทยาคมตามลำดับจนจบชั้นมูล ข (เทียบเท่า ม. ๒)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระราชมุนี (อ้วน ติสฺโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) เป็นสรณคมนาจารย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ อุทกุกเขปสีมาในแม่น้ำมูล ที่บ้านโพธิ์ตาก ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระราชมุนี (อ้วน ติสฺโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า ธมฺมธโร

     ในพรรษาแรกนั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ประสงค์จะให้ท่านออกธุดงค์ แต่ต่อมาพระอาจารย์มั่นเห็นนิมิตว่าพระพิมพ์กอดตู้พระไตรปิฎกไว้แน่น แม้ท่านจะแกะแขนออก แต่ขาของพระพิมพ์ก็ยังเกี่ยวตู้ไว้อยู่ พระอาจารย์มั่นพยายามดึงเท่าไรก็ไม่ออก จากนิมิตนี้พระอาจารย์มั่นจึงปล่อยให้ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมไป


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบได้ ความรู้องค์นักธรรมภูมิสามเณร ๓ วิชา คือ ธรรมะ พุทธประวัติ และกระทู้
พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้ ความรู้องค์นักธรรมวิชาวินัย สำเร็จภูมินักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสุปัฎนาราม
พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบรมนิวาส
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น สังฆมนตรี สมัยที่ ๑ ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นสังฆนายก
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น สังฆมนตรี สมัยที่ ๒ ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นสังฆนายก
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น รองประธานสังฆสภา
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๙ - ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ซึ่งสิ้นพระชนม์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ซึ่งทรงประชวร
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ซึ่งสิ้นพระชนม์

มรณกาล


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๐๙.๑๐ น. สิริรวมอายุ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณดิลก
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถรจนาบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายกกถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกธรรมาลังการวิภูสิต อีสานทิศธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรสธรรมวาที คัมภีรญาณปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร เวไนยบริษัทประสาทกร ธรรมยุติคณิสสร มหาสังฆนายก

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook