สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๙
อายุ ๗๐ ปี
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า เผื่อน คงธรรม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๙ (แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด) ณ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่อ ขุนภักดีภูบาล (ฟัก คงธรรม) มารดาชื่อ นางเปลี่ยน คงธรรม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณรเมื่ออายุได้ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๔๓๓

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุดรคณารักษ์ (ชุ่ม) วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดปั้น วัดบางค้อ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าคณะมณฑลราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง

มรณภาพ


     สมเด็จพระวันรัต อาพาธมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงแก่มรณภาพในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ กุฏิคณะเหนือ น. ๑๕ สิริอายุได้ ๗๐ ปี ๘๗ วัน พรรษา ๕๒

สมณศักดิ์


๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๗ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๑) เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสากยบุตติยวงษ์ มีนิตยภัตเดือนละ ๕ ตำลึง ๒ บาท ได้พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักทองแล่งหน้าราหูใหญ่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธศีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธรามหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลยญาณนายก กถิกสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายอรัญญวาสี ชั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปรินายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากร สุนทรศีลาทิขันธ์ อรัญญวาสี สังฆนายก
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาคณะปธานาดิศร บวรสัฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook