สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,849

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า ฟื้น พลายภู่ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๓ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเส็ง เวลา ๐๗.๓๐ น. ตรงกับวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสะแก ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายฟุ้ง พรายภู่ และนางกัง พรายภู่


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๗ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ปีจอ ณ พัทธสีมาวัดสามพระยา ตำบลวัดสามพระยา อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร โดยมี พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระสุธรรมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ พัทธสีมาวัดสามพระยา ตำบลวัดสามพระยา อำเภอพระนคร จังหวัพระนคร โดยมี พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็น พระสุธรรมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดผาด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาสละ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะหมวดบางขุนพรหม แขวงกลาง จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ผู้ทำการแทนเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าคณะมณฑลเหนือ
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น หัวหน้าพระธรรมธร
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น คณะกรรมการพิจารณาข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น คณะกรรมการสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ (ก.ส.พ.)
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น คณะกรรมการดำเนินการสร้างธรรมสภา
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น คณะกรรมการอำนวยการตั้งโรงเรียนพระคณาธิการ
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข สังฆาณัติ ระเบียบพระคณาธิการ พ.ศ. ๒๔๘๖
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๑๓  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น คณะอนุกรรมการร่างกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น คณะอนุกรรมการร่างกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยเขตและอำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ประธานอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ประธานอนุกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พ.ส.ป.)
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น ผู้อำนวยการสำนักอบรมสงฆ์ (ส.อ.ส) วัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้อำนวยการสภาการศึกษาแห่ง ส.อ.ส
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น แม่กองบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะออกซิเจนในเส้นเลือดต่ำผิดปกติ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพัน พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๐๙:๑๙ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี ๓๓๓ วัน พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติโศภน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ สุนทรคัมภีรญาณ ตรีปิฎกปฏิภาณพิเศษ สุตตันตประเภทโกศล วิมลมหันตคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกปฏิภาณพิเศษ สุตตันตประเภทโกศล วิมลมหันตคณาทร มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๕
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook